ofertă educațională - școală

Şcoala “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, proiect al Fundaţiei „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, doreşte să ofere copiilor o educaţie creştină de calitate, în care se împleteşte armonios deprinderea aptitudinilor intelectuale şi practice cu formarea caracterului.

Şcoala noastră doreşte să ofere copiilor un mediu neviciat de imoralitatea în creştere a societăţii noastre, dând posibilitatea încolţirii şi rodirii virtuţilor creştine şi implicit a unei vieţi morale armonioase.

Specificul Şcolii noastre între alte şcoli private este dat de perspectiva generală a pedagogiei creştin-ortodoxe asupra educaţiei, precum şi de valorificarea tradiţiilor culturale româneşti în conţinuturile învăţământului. Considerăm că o educaţie de calitate nu poate face abstracţie de dimensiunile sufleteşti profunde. Acest specific se va materializa într-o susţinută activitate educaţională, care va însoţi firesc demersul instructiv, având ca scop formarea caracterelor copiilor.

„Şcolile primare nu sunt institute pentru programarea ştiinţei, ci institute de creştere (educare). Pe de altă parte, biserica este asemenea unui institut de creştere şi influenţa ei asupra şcolii este cea mai folositoare.  Cititul, scrisul şi socotitul nu sînt ştiinţe, sînt mijloace numai, cele dintâi pentru a-şi fixa memoria si a ajunge la cunoştinţe, cea din urmă pentru a uşura judecata asupra valorilor. Materia educativă ce caută a se preda în şcolile primare trebuie sa fie educativă. Tocmai acesta e defectul şcolilor din România, că atât cele primare cât şi cele secundare îngreuie memoria şi judecata copiilor c-o mulţime de cunoştinţe nefolositoare – nici o programă de studii nu-i aşa de încărcată ca cea din România – lăsând caracterul şi sentimentele paragină. Ştiinţa începe abia acolo unde judecata e copată, disciplina caracterului deplină, înainte de această epocă nu există decît creştere prin deosebite mijloace, din care religia e cel mai puternic.” (Mihai Eminescu)

O atenţie deosebită acordăm activităţilor practice şi dobândiri virtuţilor. Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie să cunoască echilibrul virtuţilor:

Îngăduinţa şi  răbdarea se echilibrează cu combativitatea.
Încrederea în oameni şi sinceritatea se echilibrează cu discernământul.
Curajul se echilibrează cu prudenţa.
Smerita cugetare se echilibrează cu demnitatea.
Bunătatea se echilibrează cu corectitudinea.
Blândeţea se echilibrează cu fermitatea şi eroismul.
Mila se echilibrează cu tăria sufletească.
Nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu se echilibrează cu hărnicia şi spiritul de jertfă.

Program de studiu

Programul de studiu respectă întocmai programa şcolară aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, completând-o cu activităţi educative cu specific creştin. Absolvenţii şcolii noastre vor putea continua studiile, atât în propria noastră structură gimnazială, cât şi în orice alt gimnaziu din sistemul educaţional existent.

Cursuri cuprinse în trunchiul comun naţional;
Logica matematica (clasa a V-a);
Cerc de Ştiinte (clasele III-IV);
Manuale (fără caiete speciale şi auxiliare) gratuite la clasa I;
Asistent medical permanent;
Clase cu număr redus de copii (în jur de 16);
Supraveghere permanentă;

Program normal + masă

Acest program uneşte pe cele două prezentate mai sus!
efectuarea temelor sub supravegherea unui cadru didactic calificat;
limba engleză;
limba germană;
masă de după-amiază + GUSTARE LA ORA 16.00; mâncare BIO, de la Centrul Naturist “Curtea Brâncovenească”;
COR , muzică tradiţională şi religioasă, dezvoltarea aptitudinilor muzicale ale copiilor;
Cercul „Micii pictori” – pictură pe lemn, sticlă, modelaj, atelier de icoane;
Educaţie pentru viaţă: jocuri, dezbatere de caz, analiza unor modele de viaţă, învăţarea bunelor maniere, a principalelor îndatoriri ale copilului şi adultului, cercul „micii gospodari”;
Opţionale cu plată separate: pian, chitară, dansuri sportive;
„Atelierul de creaţie”: origami, împletituri, cusături, jucării, felicitări, ş.a;
Vizionarea de filme, documentare, desene animate cu caracter moralizator;
Vizite la principalele obiective din oraş, biserici;
Participarea la Sf. Liturghie în zilele de sărbătoare;
Asistent medical permanent;
Supraveghere permanentă.

LIMBA ENGLEZĂ:
Conform psiho-pedagogilor până la zece ani copilul învaţă cu aceeaşi uşurinţă o limbă străină ca şi cea natală. Programul nostru vizează predarea limbii engleze (3 ore pe săptămână), având ca suport manuale şi materiale audio-vizuale ale unor prestigioase edituri (Cambridge University Press, Longman, MacMillan, Express Publishing, etc.) . De asemenea, în timpul orele de curs se folosesc ca mijloace de învăţare modernă: laptopul, MP3 Playerul, planşe şi jocuri speciale.
Sunt predate integrat cele patru abilităţi de bază: citire-înţelegere, vorbire-comunicare, ascultare şi scriere;
Când elevii învaţă o limbă străină este important ca de la bun început să o facă într-un mod practic, contextual, să fie puşi în situaţii reale de comunicare, prin activităţi stimulative şi distractive. Astfel, dialogurile situaţionale, poveştile, cântecele şi rimele, jocurile, audiţiile şi vizionările de filme îi vor stimula şi motiva pe copii pe întreg parcursul anului şcolar.
În urma cursurilor de limbă engleză din şcoala noastră, elevii se vor putea înscrie la examenele Cambridge pentru începători – Young Learners English. Acestea sunt teste internaţionale pentru copii cu vârste între 7 şi 12 ani, la trei niveluri de dificultate: Starters, Movers şi Flyers. Examenele Cambridge sunt cele mai prestigioase examene pe plan internaţional pentru cei ce studiază limba engleză.
Testele recompensează eforturile copiilor de a învăţa limba engleză şi totodată constituie modul ideal de a-i obişnui cu cerinţele unui examen internaţional.

 

LIMBA GERMANĂ:
Până la zece ani copilul învaţă cu aceeaşi uşurinţă o limbă străină ca şi cea natală. Sunt predate integrat cele patru abilităţi de bază: citire-înţelegere, vorbire-comunicare, ascultare şi scriere.

 

MINI-ACADEMIA BRÂNCOVENEASCĂ DE ARTE, cuprinzând:

 

MUZICA ŞI CORUL:
Muzica este arta prin excelenţă emoţională, care captivează interesul copiilor începând cu cea mai fragedă vârstă. Ea este mijloc de modelare a fiinţei umane, dezvoltând atenţia, memoria, gândirea, imaginaţia, spontaneitatea, etc.
Programa muzicală a şcolii noastre vizează: îndrumarea şi familiarizarea copiilor cu muzica liniară şi psaltică; alcătuirea unui manual (metodică) a predării muzicii psaltice pe etape de vârstă; repertoriu bogat în cântece religioase despre neam şi patrie, dar şi cântece din universul copilăriei specifice jocurilor, cântece de leagăn, închinate mamei, ş.a.
Copiii vor fi pregătiţi pentru serbări şi spectacole, precum şi pentru concursuri locale şi naţionale.

CERCUL “MICII PICTORI”:
Pictura este unul dintre cele mai nobile modalităţi de exprimare a sufletului. De aceea copii vor avea posibilitatea să se exprime liberi prin intermediul picturii. Se va avea în vederea pictura laică şi bisericească de tip bizantin. Copiii vor învăţa să picteze pe lemn, sticlă, ouă, pietre, scoici, ş.a., sub supravegherea unui cadru didactic specializat în domeniu. Se va face chiar şi un atelier de icoane bizantine. Cele mai bune lucrări vor participa la concursuri naţionale.

EDUCAŢIA PENTRU VIAŢĂ:
Urmăreşte conturarea caracterului copiilor, însuşirea de către copii a unei educaţii alese prin continuarea celor şapte ani de acasă; cultivarea prieteniei şi a afecţiunii faţă de ceilalţi copii, în spiritul îngăduinţei, al înţelegerii diversităţii şi al discernerii între bine şi rău, pregătindu-i pentru primii paşi ai vieţii; dezvoltarea unor abilităţi de rezolvare a situaţiilor-problemă care apar pe parcursul vieţii.
De asemenea, urmărim prin acest opţional ca elevii să-şi formeze deprinderi practice gospodăreşti, folosind cuvinte şi expresii specifice acestora; dobândesc comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte. Capătă abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi; învaţă să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

PIAN:
Lecţia durează 50 de minute. Metoda de predare în cadrul lecţiei comportă partea teoretică (introductivă) urmată de partea practică. Partea teoretică presupune învăţarea limbajului muzical într-o manieră originală, adaptată vârstei celui care studiază, fără de care cântatul la pian (partea practică) nu ar fi posibil. Modul de abordare pentru cei mici este atrăgător, prin sunet, imagine şi joc, copilul dumneavoastră intrând în fascinanta lume a muzicii. Lecţiile de pian sunt axate în special pe dezvoltarea imaginaţiei, coordonării motorii, limbajului şi nu în ultimul rând memoriei copiilor, muzica dezvoltându-le emisfera stângă a creierului, unde se găsesc centrii memoriei verbale şi aptitudinilor muzicale.

TEATRU DE PĂPUŞI:
Cu ajutorul unui actor de la Teatru de Păpuşi, copilul va intra în lumea fascinantă a jucăriilor, precum şi a situaţiilor – problemă folositoare pe parcursul vieţii. Ei vor învăţa cum să se joace, cum să confecţioneze o jucărie, fiind în acelaşi timp actori şi spectatori.

ATELIERUL DE CREAŢIE:
Se bazează în principal pe îndeletniciri practice, pe activităţi creative, dar şi pe descoperirea diferitelor materiale din natură sau sintetice. Toate acestea pun bazele unor însuşiri de personalitate: spirit de iniţiativă, dorinţa de a lucra în colectiv, atitudinea creatoare faţă de frumos, simţ estetic, atitudine justă faţă de muncă şi rezultatele ei, sârguinţă, hărnicie, dăruire, etc.